Scroll to top

Tlmočnícke služby

Zachovanie dôvernosti údajov a informácii obsiahnutých v prekladových textoch resp. v obsahu tlmočenia je upravné vo Všeobecných obchodných podmienkach našej spoločnosti ako aj v zmluvách o spolupráci uzavretých medzi našou spoločnosťou a našimi prekladateľmi a tlmočníkmi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ponúkame tieto druhy tlmočenia:

konzekutívne – tlmočník následne prekladá jednotlivé úseky reči

• Pri konzekutívnom tlmočení hovorí rečník v kratších úsekoch a tlmočník ich následne preloží do cudzieho jazyka

• Tento druh tlmočenia sa najčastejšie využíva pri obchodných jednaniach, školeniach alebo pri telefonickom hovore.

simultánne – tlmočník hovorí zároveň s rečníkom

• alebo konferenčné – prejav rečníka sa tlmočí súbežne a doslovne

• využíva sa predovšetkým v prípade medzinárodných konferencií, kongresov a seminárov

• Tento druh tlmočenia si vyžaduje tlmočnícku techniku, ktorú pre Vás radi zaistíme. Pripravíme zázemie konferenčného sálu pre prenos signálu, mikrofóny pre konferenčný systém, účastnícke prijímače a tlmočnícku kabínu s jej vybavením.

súdne – tlmočník je zaregistrovaný na príslušnom krajskom

• je interpretované tlmočníkom, ktorý je zaregistrovaný na príslušnom krajskom súde SR a má pre túto činnosť udelené oprávnenie

• Súdne tlmočenie je vyžadované v prípade úradne dokladovaných úkonov, akými sú napr. svadba, pojednávanie súdu, či notárske náležitosti.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
finálna cena prekladu sa vypočíta na základe

Finálna cena za tlmočenie závisí od druhu tlmočenia, jeho náročnosti, počtu objednaných hodín, príp.dní, cestovných a ubytovacích nákladov pre tlmočníka, ak je tlmočenie mimo Bratislavy.

Mate záujem o nezávislú cenovú ponuku? Kontaktujte nás.

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.