Scroll to top

Nlp 3 vedné disciplíny, ktoré skvele fungujú

Jazykové kurzy, NLP | Eva Navrátil Trégerová - 8. apríla 2023
Už ste niekedy počuli o NLP?

NLP je skratka slova Neuro-Lingvistické Programovanie a obsahuje tri dôležité zložky, vedecké disciplíny, ktoré vstupujú do procesu komunikácie so sebou samým, s ostanými ľuďmi, do vzťahov so svojim vnútorným a vonkajším svetom. Tieto tri disciplíny sú vzájomne prepojené a podporujúce sa navzájom. Sú to: 1. Neuroveda 2. Lingvistika 3. Programovanie
A teraz si ich bližšie objasníme:
1.Časť „NEURO“, pochádza z neurovedy ako vedeckým odborom zaoberajúcim sa nervovou sústavou. Vyjadruje myšlienku, že každé správanie a vnímanie (vnímanie – myslí sa zrak, sluch, čuch, chuť, hmat) má korene v NEUROlogických procesoch. Svojimi piatimi zmyslami vnímame svet, zistíme zmysel, význam, obsah informácie a podľa toho konáme. Fungovanie našej nervovej sústavy sa prejavuje nielen neviditeľnými procesmi myslenia, ale aj fyziologickými – neverbálnymi reakciami, ktorými reagujeme na myšlienky a udalosti.

2. Časť „LINGVISTICKÉ“ znamená, že lingvistika, t.j. jazykoveda ako taká je veda skúmajúca jazyk, ktorý používame na dorozumievanie sa – komunikáciu s inými ľuďmi. Táto časť sa vzťahuje k jazykovým vzorcom, ktoré používame na štruktúrovanie našich myšlienok a ktoré ovplyvňujú naše správania sa. Je ťažké predstaviť si myšlienku bez jazyka. Je veľmi účinné mať bohatý jazyk. Pokiaľ si uvedomujeme svoje jazykové vzorce, môžeme využívať všetky svoje zmysly k obohateniu svojho jazyka a k jeho úspešnému, činorodému využitiu.

3. Časť „PROGRAMOVANIE“ poukazuje na tie metódy a spôsoby, ktoré si vyberáme pre organizovanie/ programovanie svojich myšlienok a správania sa, s úmyslom dosiahnuť naše ciele. Črtá sa tu jemná analógia s počítačom, rovnako programujeme počítač pre určité úlohy s príslušným softwérom. Patrí sem modelovanie a rôzne stratégie, ktoré uplatňujeme v živote a v biznise. Modelovať znamená reprodukovať postupnosť vzorcov myslenia, jazyka a správania tak, aby sme mohli opakovane a konzistentne dosahovať rovnaké výsledky.
NLP je štúdium štruktúry subjektívnych skúseností – vzťahu medzi mysľou, jazykom, emóciami a modelmi správania. Je to psychológia interpersonálnej a intrapersonálnej inteligencie a komunikácie.

NLP skúma fungovanie ľudskej mysle: ako premýšľame, ako rozvíjame naše túžby, ciele a strachy, ako sa motivujeme, vytvárame vzťahy, dávame význam našim skúsenostiam. NLP je prostriedkom ku skvalitneniu života prostredníctvom sebapoznania.

Ak si uvedomíte, že premýšľate v obrazoch, či zvukoch a slovách, môžete oveľa jednoduchšie zmeniť spôsob svojho myslenia tým, že zmeníte obraz alebo zvuk. Vďaka tomu môžete pretvárať svoje myšlienky, ovplyvniť svoju motiváciu, kreativitu, správanie.

Súvisiace články