Scroll to top

Napísali o nás vo Vitalite

Jazykové kurzy | Eva Navrátil Trégerová - 22. marca 2024

zdroj: https://www.evitalita.sk/news/anglictina-inak-a-uspesne/

Eva je človek, ktorý vás nadchne pre všetko, je plná energie a vášne k svojej práci. Inovatívne prepojila dve rôzne metódy, ktoré existujú samostatne – v jej projekte sa skvele dopĺňajú a podporujú. Neurolingvistické programovanie a efektívny jazykový koučing.

Neveríte, že je možné naučiť sa iný jazyk s ľahkosťou? Tak to ste ešte nezažili tento spôsob práce. V nás to vzbudilo zvedavosť a stretli sme sa s Evkou na káve a položili jej zopár otázok.

Evi, dobrý deň, mohli by ste sa nám a našim čitateľom predstaviť?

Volám sa Eva Navrátil Trégerová a som zakladateľkou a majiteľkou jazykovej agentúry elan1plus a elan1partners, s.r.o. a taktiež certifikovaný neurolingvistický kouč.

Ako dlho sa venujete učiteľskej profesii?

Už od malička som chcela byť učiteľkou a pokiaľ mi pamäť siaha, tak som sa celé detstvo ani na nič iné nehrala. Žiadna iná profesia mi nikdy viac neučarovala tak ako táto až sa mi nakoniec tento môj detský sen splnil. Viac ako 25 rokov sa venujem tejto profesii. Už od gymnázia ma fascinovali jazyky – môj rodný aj tie cudzie. Taktiež literatúra, psychológia a filozofia. A človek samotný – s jeho jedinečným spôsobom myslenia, cítenia, správania a konania bol pre mňa vždy veľkou záhadou. Preto prirodzeným pokračovaním mojich štúdií bola
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor anglický jazyk a literatúra a ruský jazyk a literatúra, špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo. Keďže ma vždy lákala práca s ľuďmi, úspešne som absolvovala aj pedagogické minimum z predmetov učiteľská psychológia, didaktika a metodika vyučovacích predmetov.

Boli ste sa inšpirovať aj v zahraničí?

Mala som to šťastie, že do dovŕšenia svojich 25 rokov som mala možnosť istý čas žiť a študovať v 3 rozdielnych kultúrach a pozorovať ich štýl myslenia, cítenia a správania – v latinskej Amerike v Havane, v postkomunistickej Moskve a kapitalistickom Londýne. To mi poskytlo príležitosť lepšie skúmať rôzne mentality, zvyky, gestikuláciu, reč tela, fungovanie rôznych jazykových štruktúr a názorov na svet, vnímanie reality z rôznych uhlov pohľadu.

Ako lektorka ste sa neustále vzdelávali, aké akreditácie si získali?

Počas svojej práce lektorky cudzích jazykov som sa zaujímala okrem iného i o rôzne podporné a alternatívne metódy, ktoré pomáhali osvojeniu si a aktívnemu používaniu cudzieho jazyka ako, napríklad: využívanie hladiny alfa, afirmácie, aromaterapia, muzikoterapia, vizualizácia a iné. Pred 2 rokmi som úspešne absolvovala medzinárodne uznávaný a akreditovaný kurz ELC – Efficient Language Coaching / Efektívny jazykový koučing pod vedením jej zakladateľky Rachel Paling v anglickej verzii a neskôr aj v ruskej verzii.

Koučing a jeho význam máme v povedomí, čo však znamená pre vás?

Ja osobne vnímam koučing ako rozvíjanie schopností ľudí, ich jedinečného vnútorného potenciálu v osobnom i pracovnom živote. Je to také sprevádzanie klienta pomocou aktívneho počúvania a kladenia vhodne cielených otázok, prostredníctvom ktorých si klient začne sám uvedomovať a zvedomovať svoje silné stránky a s ich pomocou transformovať svoje slabšie stránky do želaného stavu. Koučing napomáha k získaniu zdravého sebavedomia, sebaúcty, istoty v sebe samom a zbaví vás pocitu neúspechu a zlyhania. Základnými predpokladmi sú dobrovoľnosť, rešpekt, neutralita, diskrétnosť, vzájomná akceptácia a dôvera.

Vzhľadom na to, že tento kurz mi otvoril dvere poznania do nekonečného ľudského potenciálu a rôznych možností ako si vymodelovať nové užitočnejšie vzorce myslenia, cítenia a správania nielen pri osvojení a aktívnom používaní cudzieho jazyka, ale celkove na skvalitnení vlastného života, rozhodla som si svoje znalosti a zručnosti obohatiť o certifikovaný kurz NLP / Neurolingvistické programovanie pod vedením psychologičky MUDr. Evy Belešovej.

To znie zaujímavo, NLP ste využili aj pri výučbe jazyka, priblížte nám prosím tento proces…

NLP metóda je mimoriadne účinný a praktický spôsob, ktorý prispieva k skvalitneniu rôznych oblastí života, vrátane jej využitia na rozpúšťanie blokov pri hovorení v cudzom jazyku. NLP metóda využíva najnovšie poznatky z oblasti:

N – Neurovedy, čiže štúdia nervového systému a mozgu
L – Lingvistiky, čiže vedy skúmajúcej jazyk ako nástroja komunikácie
P – Programovania, čiže programov a vzorcov myslenia, cítenia a správania

Základným predpokladom v NLP je fakt, že zlyhania neexistujú. Existuje len spätná väzba, vďaka ktorej sa do budúcna môžeme sami rozhodnúť, akým spôsobom a v akej miere vieme upraviť naše myslenie, správanie a komunikáciu tak, aby bola užitočná a mali sme z nej dobrý pocit. Dôležitou podmienkou ako byť pružným a pôsobivým komunikátorom aj v cudzom jazyku je vedieť presne, aký výsledok si prajem, čo chcem svojou komunikáciou dosiahnuť.

A ako to funguje?

Stručne predstavím jeden z modulov v bodoch:

1. oboznámenie sa s metódou ELC a NLP
2. definovanie motivácie a oblasti, v ktorej sa chcem zlepšiť, t.j. čo ma
motivuje posunúť znalosť angličtiny na vyššiu úroveň a v akých situáciach potrebujem sebavedomo a uvoľnene
komunikovať / pri prezentáciach, na pracovných stretnutiach, na recepcii, v reštaurácii, na dovolenke, konferencii a
pod.
3. definovanie bloku – kedy a čo mi bráni v plynulej komunikácii
4. pomenovanie svojich silných stránok a
ich využitie na transformáciu blokov – fáza odblokovania pomocou techník NLP
5. vizualizovanie a precítenie
želaného stavu, napr. ako uvoľnene a plynule komunikujem v danej situácii, na danú tému
6. precvičovanie a
ukotvenie želaného stavu do svojho podvedomia
7. výber konkrétnej témy a SMART cieľov – simulácia rozhovoru s
nahratím na video
8. vyhodnotenie nahrávky na videu a následne prípadná korekcia výslovnosti, slovnej zásoby,
reči tela, intenzity a tóny hlasu
9. definovanie a nácvik najpoužívanejších fráz na tému podľa vlastného
výberu
10. zhrnutie a vyhodnotenie celého procesu modelovania nových užitočných vzorcov myslenia, cítenia,
správania a hovorenia v cudzom jazyku

Ak pociťujete, že pri komunikácii v cudzom jazyku sú isté oblasti, v ktorých by ste sa radi posunuli na vyššiu úroveň, rada sa tohto procesu zúčastním spoločne s vami.

Spísali ste i desatoro pre úspešné osvojenie si angličtiny. Môžete nám ich v skratke predstaviť?

1. Vizualizujte si a precíťte na hlbokej úrovni, čo najdetailnejšie, aké by to bolo vedieť sa dohovoriť v cudzom jazyku. Vnímajte ten pocit slobody, radosti a zdravého sebavedomia, keď sa dohovoríte v cudzom jazyku. A ten pocit ako sa vám otvárajú nové dvere k ďalším príležitostiam, novým ľuďom, novým informáciam, skúsenostiam – celkovo k obohacujúcemu spôsobu vnímania a prežívania života. Ovládanie cudzieho jazyka je ako ochutnanie ďalšej príchute zmrzliny.

2. Majte na pamäti, že začiatky bývajú náročnejšie. Najefektívnejšie sa učíme, keď zažívame príjemné pocity – urobte si z učenia príjemný rituál.

3. Zistite, aký je váš preferovaný štýl učenia: vizuálny/zrakový, auditórny/sluchový, kinestetický/ pohybový alebo zmiešaný. Na základe výsledku si viete nastaviť svoj unikátny spôsob učenia.

4. Učte sa len slová a frázy, ktoré naozaj potrebujete a budete využívať.

5. Stanovte si témy, v ktorých sa chcete vedieť dohovoriť – aj s presnými časovými realizačnými termínmi. Každú tému si rozdeľte na menšie časti.

6. Buďte so sebou trpezlivý, za každý svoj pokrok sa pochváľte a odmeňte.

7. Nájdite si priateľov, s ktorými zdieľate rovnaké záujmy a komunikujte s nimi v cudzom jazyku, napríklad i prostredníctvom videohovorov.

8. Pravidelne opakujte, čo ste sa už naučili. A to, čo ste sa naučili, často používajte.

9. Vyhľadávajte situácie, kde môžete hovoriť cudzím jazykom. Rozprávajte a precvičujte si daný jazyk.

10. A hlavne sa nehanbite, keď niečomu nerozumiete. Pokojne poproste dotyčného človeka, aby vám vetu, prípadne otázku ešte raz zopakoval pomaly a zrozumiteľne. Veď komunikácia je obojstranná výmena informácií. Za jej zrozumiteľnosť nesú zodpovednosť obidve strany – ten, kto hovorí, aj ten kto aktívne načúva.

Evi, ak by som sa chcela prihlásiť na kurz, ktorý vediete, môžem sa obrátiť priamo na vás?

Áno, priamo na mňa. Všetky potrebné údaje a ešte veľa zaujímavých blogov nájdete na www.elan1partners.eu

A na záver, vašich skvelých “sedmoro” – sedem dôvodov prečo osvojenie si cudzieho jazyka prospešné pre sebarozvoj:

1. ponúka viac možnosti na sebarealizáciu
2. otvára dvere k vysnívaným pracovným príležitostiam
3. rozvíja obidve hemisféry
4. zlepšuje sociálny kontakt
5. zvyšuje sebavedomie
6. predlžuje dĺžku veku
7. pomáha nám udržiavať si skvelú pamäť

Ďakujeme za rozhovor.

Katarína Koledzai

Súvisiace články